40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet részletek, VMBSZ

5. ellenőrzés: minden olyan tevékenység, amely e rendelet hatálya alá
tartozó villamos berendezés állapotának megfelelőségét vizsgálja a
berendezésre vonatkozó jogszabályok és a villamos biztonsági szempontból
követelményeket tartalmazó szabványok részletezése szerint

13. karbantartás: a villamos berendezések tervszerű, megelőző
állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése,
esetenként az üzemi meghibásodás előzetes elhárítása, amely nem jelenti a
villamos berendezés élettartamának növelését vagy kapacitásának számottevő
bővítését, elmaradása pedig az élettartam csökkenését eredményezi

18. magánvezeték: a Vet. 3. § 44. pontja szerinti fogalom

22. szabványossági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes – a
méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó –
különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely
alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy
azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások
valamennyi kritériumát

24. szerelői ellenőrzés: legalább erősáramú villamos szakképzettség alapján
végzett ellenőrzés, amelyhez a szigetelésellenállás-mérésen kívül nem
szükséges az áramütés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatása céljából
műszeres mérés és a mérési eredmények kiértékelése

27. üzemeltető: a villamos berendezés üzemeltetője, az a természetes
személy vagy gazdasági társaság, aki vagy amely a villamos berendezéssel
rendelkezni jogosult, vagy akit a villamos berendezéssel rendelkezni jogosult
annak üzemeltetésére feljogosított

29. vezetékhálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer
hozzá tartozó átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt, valamint ezek
tartószerkezetei

30. villamos berendezés: összehangolt jellemzőjű villamos szerkezetek
meghatározott célra vagy célokra egymással összekötött együttese, beleértve
az összes olyan villamos szerkezetet, amely a villamos energia termelésére,
szállítására, átalakítására, elosztására, tárolására és felhasználására, az
elsődleges és másodlagos villámáramok vezetésére szolgál, de nem minősül
villamosműnek; továbbá a felhasználói berendezés, az elektromos gépjármű
energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére alkalmas
töltőállomás, a közvilágítási berendezés, a közvilágítási elosztóhálózat,
valamint az összekötő berendezés; a villamos berendezés részét képezi a vele
fémes vezetői összeköttetésben lévő villámvédelmi berendezés és annak részét
képező földelő berendezés is

Villamos
Műszaki Biztonsági Szabályzat
 VMBSZ

1.1.22. A villamos berendezésen áramütés elleni védelem szempontjából
időszakos szabványossági felülvizsgálatot kell végezni. A lakóépületek
fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem
utáni és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védett
felhasználói berendezései esetében a szabványossági felülvizsgálat
elhagyható. A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején
érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. Korábbi előírások
szerint létesített – a vizsgálatkor érvényes szabványoknak meg nem felelő –
berendezések esetén a felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása az
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló által a minősítő iratban
meghatározott időpontban, ennek hiányában a villamos berendezés soron
következő felújítása idején érvényes vonatkozó követelményeknek megfelelően
végzendő el.

1.1.22.1. A villamos berendezés áramütés elleni védelem szempontjából
történő időszakos szabványossági felülvizsgálatát a villamos berendezés
használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője
a) az iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kéziszerszámokon és
hordozható biztonsági transzformátorok esetén legalább évenként,
b) potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos
berendezésen, 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos
berendezésen, valamint e rendelet szerinti épületnek nem minősülő építmény
50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén,
továbbá jelentős villamos berendezésen legalább 3 évenként,
c) egyéb esetben legalább 6 évenként végezteti el.

1.1.22.2. Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden
esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni. A
felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlásának határideje az
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló által a minősítő iratban
meghatározott időpont. A villamos berendezés áramütés elleni védelemmel
kapcsolatos időszakos szabványossági felülvizsgálatának határideje az előző
felülvizsgálat naptári napjának megfelelő napon jár le a felülvizsgálat
esedékességének évében.

1.1.24. A biztonságot érintő javítás után az érintett berendezésrész csak
akkor helyezhető újra üzembe, ha a javítást követő vizsgálat a meghibásodás
és a veszélyes helyzet vagy állapot megszüntetését igazolja. Ennek során
figyelembe kell venni a következőket:
a) Ha a meghibásodás észlelésekor vagy időszakos ellenőrzéskor végzett
vizsgálat közvetlen tűzveszélyt vagy közvetlen életveszélyt mutat ki, az
érintett berendezésrészt haladéktalanul le kell választani, és csak a hiba
kijavítása utáni eredményes vizsgálatot követően szabad újra bekapcsolni.

b) Ha a meghibásodás észlelésekor vagy az időszakos ellenőrzéskor végzett
vizsgálat olyan meghibásodást vagy hiányosságot mutat ki, amely nem okoz
közvetlen tűz- vagy életveszélyt, akkor a veszély súlyosságának és a kijavítás
lehetőségeinek mérlegelése alapján a javításra ütemtervet kell készíteni, s ezt
írásban kell rögzíteni. Ha az ütemtervben rögzített határidőre a javítás nem
készül el, akkor legkésőbb e határidő napján az érintett berendezésrészt le
kell választani a hálózatról, s ezt csak a meghibásodás elhárítása vagy a
hiányosság kiküszöbölése utáni eredményes vizsgálatot követően szabad
visszakapcsolni.

1.3.34. Üzemzavar esetén a felhasználó jogosult a fogyasztói berendezését
tápláló összekötő berendezésen lévő kismegszakítókat visszakapcsolni, és a
szakképzetlen személyek által is kezelhető (becsavarható) olvadóbiztosítókat
cserélni, kivéve, ha ezek elzárt villamos kezelőtérben vannak, vagy elzárt
villamos berendezésnek minősülnek, vagy az üzemviteli megállapodás ezt
tiltja. Üzemviteli megállapodásban szereplő tiltás esetén azt a berendezés
kezelőszervénél egyértelműen jelölni szükséges.

1.3.37. Ha az összekötő berendezés karbantartása, átalakítása bővítése
áramszünettel jár, ez 12 órán belüli időtartamra a felhasználó három
munkanappal előbbi értesítése esetén – ellenkező megállapodás hiányában – a
felhasználó hozzájárulása és kártalanítása nélkül is elvégezhető; ennél
hosszabb áramszünet csak a felhasználóval történő megállapodás alapján
tartható.

1.4.8. A felhasználói berendezés üzemeltetőjének a berendezést úgy kell
karbantartania, hogy az közvetlen életveszélyt, közvetlen tűzveszélyt ne
okozzon, s berendezéseinek állapota ne veszélyeztesse a közcélú hálózat, a
csatlakozó berendezés, valamint az összekötő berendezés üzembiztonságát
vagy a veszélyt okozó berendezésrészt – annak kijavításáig vagy lebontásáig –
haladéktalanul le kell kapcsolnia a hálózatról.

1.4.10. Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van felszerelve,
annak működőképességét legalább félévente, építési felvonulási területen
üzembe helyezéskor és havonta az üzemeltetőnek a próbagomb
megnyomásával ellenőriznie kell. Az áram-védőkapcsoló működőképességének
ellenőrzéseit – kommunális, lakó- és egyéb épületekben üzemeltetett
felhasználói berendezések kivételével – bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az
üzemeltető köteles legalább a felhasználói berendezés következő időszakos
ellenőrzéséig megőrizni, és úgy tárolni, hogy az hozzáférhető legyen.

 

 

Villanyszerelési árak.

Gyakori kérdés, hogy mi mennyibe kerül. Árak! 🙂

Villanyszerelés árak.

Biztosítéktábla csere vagy más néven lakáselosztó cseréjének ára.

Villanytűzhely bekötésének ára.

Hibaelhárítási árak. Óradíj vagy egyszeri egy összegű díj?

 

Lakásfelújítás ára.

Nem négyzetméterre és nem is szerelvények száma (kiállások) szerint számolunk, hanem személyes felmérés után tudunk pontos árat adni.

Azonban a tapasztalat az, hogy nagyságrendileg egy 50 nm-es lakás/ház újra szerelése anyag és munkadíjjal. Átlagos igények esetén 350 eft -tól lehet számítani. Persze sok változó van ami az árat elmozdíthatja. Természetesen ez számlás ár, így a garancia miatt sem kell aggódni. Nem szeretnénk a legolcsóbbak lenni, remélem nem is vagyunk!

Teljesítménybővítés ára.

Visszakapcsolás ára.

Villanyszerelés árak.

Biztosítéktábla csere vagy más néven lakáselosztó cseréjének ára. 38 000 Ft-tól

Villanytűzhely bekötésének ára. 17 000 Ft-tól

Hibaelhárítási árak. 20 000 Ft-tól

Teljesítménybővítés ára, visszakapcsolás ára. Az ELMŰ-s aloldalunkon megtalálható.

Kiszállási díj nincsen!

Részleteket kolléganőnk tud mondani: 06 70 500 22 05

Teljesítménybővítés esetén felmerülő díjak.

Ezek az összegek az ELMŰ/EON-nak fizetendők.

  • Csatlakozási díj.
    A 32 amper feletti részre amperenként fizetendő. 4572 Ft
  • Csatlakozó vezeték létesítési díj. 15132 Ft
  • Áramkorlátozó cseréje, Zárópecsét elhelyezése. 7565 Ft

Hibakeresés, hibaelhárítás.

Egy ilyen egyszerű probléma miatt nincs világítás egy egész lépcsőházban. Ez is megelőzhető lett volna, szakszerű kiépítéssel és karbantartással. Igaz több gond is adódott itt ezen kívül. Először is 100 wattos izzó volt a lámpatestben. Egyébként a lámpa leírása szerint ez megengedett volt, de a tapasztalat szerin ezt egy lámpa se bírja túl sokáig. 100 wattos izzót már egyre nehezebb ebszerezni így ezzen már nem kell aggódni. A lámpa betáplálása is több szempntból is hibásan volt kivitelezve. Pl: Túl vékony vezetékek és azok is szakszerűtlenül bekötve, ez is okozhatott már magában túlmelegedést. A lámpatest is roszállapotú, revült volt. A lépcsőházi automata meghibásodása miatt, folyamatosan világítottak a lámpák ez is közrejátszott a túlmelegedésben, majd a későbbi zárlatban. Szakszerű karbantartással megelőzhető lett volna.

Villanyszerelő Budapest.

Inels épületautomatizálási rendszer a gyakorlatban.

INELS épületautomatizálási rendszerek kiépítése. Lakások, házak irodák részére. Ez a munka is villanyszerelő feladata, bár itt sokszor úgy látom, hogy informatikus szakember bevonása is szükséges lehet.

Az INELS márkanév alatt kerül forgalmazásra az ELKO EP cég termékei. Rádiófrekvenciás és BUS rendszerű kiépítésben.

Ma még egy szokványos lakásnál ritkán merül fel és még ritkábban kérnek okos otthon megvalósításokat. Inkább mindenki a hagyományos villanyszerelést választja. Egy szokványos lakás esetében nem is igazán tudok olyat írni, ami miatt elengedhetetlen lenne az okos otthon kivitelezése. Azonban látom, hogy hobbi szinten sokan próbálgatnak DIY megoldásokat pl: xiaomi. Tehát igény van az okos otthonra csaaaak minek is? Szedjük össze mi lehet egy átlagos lakásban amit akár INELS okos otthon által vezérelni/ellenőrizni lehetne: világítás (nem rossz, de van kb 5 helység? nincs sok értelme, és rengeteg gyártó lassan fillérkért kinál wifi-s és egyéb vezérlésű izzót, egyébként azon kívül, hogy ezek jópofák, nem sok hasznuk mert a különböző rendszerek között nem sok átjárás van így csak szigeteket fognak képezni), fűtés (ez már jó dolog lehet, ha a rendszer egyáltalán szabályozható zónánként, de egy lakásban nagy diferenciákra nincs igény), hűtés/klíma (ez nagyon jó lenne de a wifi-s klímák magukban tudják és eszük ágában egy külső rendserrel együtt dolgozni, bár megoldható), redőnyök, zsaluk, árnyékolók (redőny akad a lakások jó részén is, de a mozgatását programozni valamihez…?), öntözőrendszer (hát ez önmagáért beszél egy lakás esetében 🙂 ), riasztórendszer (ez szintén jó dolog, de itt a riasztórendszernek is „akarnia kell” hogy rendszerbe kössék), multimédia (ezen a fronton szerintem elég gyors a fejlődés, és az okos otthon gyártók nem is igazán tudnak beleszólni frappánsan, inkább csak egy felesleges technikai csavarnak érzem okos otthon alá rakni ezeket a dolgokat)

De ez a sok minden egy háznál már igen hasznos tud lenni. Abban az esetben, ha tényleg mindent integrál a villanyszerelő az okos otthon rendszerbe, nem csak kényelmi funkcióként kell rá tekinteni. Nagyon nagy fokú rugalmasságot ad. Kapcsolásokat bármikor megváltoztathatunk, kapcsolóknak teljesen más vagy akár több funkciót is adhatunk. Akár a kapu a kert világítással együt tud működni, vagy csak egy része. A fűtés rendszer érkezéshez, távozáshoz, időjáráshoz tud alkalmazkodni. Az árnyékolók, locsóló rendser az időjárás függvényében működik…

Hogy mind ez megéri e a többletköltséget? Egyelőre talán nem… De! Az újépítésű lakások(!) és házak már nem elhenyagolható része, valamilyen „okosítást” kap. Ezért pár év múlva a vásárlók a használt lakás paicon is találkozni fognak az okos otthon fogalmával és keresni is fogják. Ezért, ha az Ön villanyszerelője ma nem épít ki innovatív megoldásokat akkor ingatlan eladásnál hátrányba kerülhet. Mert előbb vagy utóbb minden ingatlant eladnak., még ha nem is ezért épül vagy újjul meg. És a villanyszerelést nem 1-2 évre készítik. Normális esetben 20-30 évre beruházás lehet.

 

iNELS BUS SYSTEM (3. generáció) tanúsítvány

OKTATÁS MEGNEVEZÉSE: Inels épületautomatizálási rendszer a gyakorlatban.

Ezennel igazoljuk, hogy: MAKÁCS GERGELY sikeresen elvégezte a az ELKO EP s. r. o. által gyártott és forgalmazott épületautomatizálási rendszer kezelésével és programozásával kapcsolatos szakoktatást, megismerkedett a termékek műszaki paramétereivel és azok felhasználási lehetőségeivel.

A tanúsítvány tulajdonosa egyúttal vállalja, hogy a rendszer telepítését a mindenkor érvényes műszaki előírásokat és vállalkozói etikával összhangban végzi, a gyártó által előírt műszaki paraméterek alapján.

EVIink elektromosautó-töltóállomások bekötése és beüzemelése.

A Schneider Electric magyarországi vállalata – a Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. – igazolja, hogy Makács Gergely részt vett az EVIink elektromosautó-töltóállomások képzésen, és ezzel jogosult a Schneider Electric elektromosautó-töltóállomások bekötésére és beüzemelésére a Schneider Electric hivatalos partnereként.

Szárítógép a lakásban. Villanyszerelés szempontjából.

A szárítógéptől sokáig tartottunk, mint relatív ismeretlen elektromos fogyasztó.

Ennek már vége. Egy mai modern szárítógép 900 w körül fogyaszt óránként. Tehát külön áramkör nem indokolt a részére. 🙂

Villanytűzhely bekötése

Villanytűzhely bekötése.

Vállaljuk elektromos főzőlap, tűzhely akár indukciós, kerámialapos vagy hagyományos „rezsó” bekötését. Külön álló vagy beépíthető kivitelben is. Külön a főzőlap és külön a sütő bekötése is.

Jellemzően a bejelentés napján de legkésőbb három napon belül szoktunk taláni megfelelő időpontot.

Amennyiben előzőleg is elektromos tűzhely volt, úgy valószínűleg egyszerűen beköthető az új készülék is.

A bekötés szempontjából, nincs sok jelentősége, hogy a készülék (elektromos sütő/főzőlap) szabadonálló vagy beépíthető.

Továbbá az sem különösebben érdekes, hogy indukciós főzőlapról, vagy kerámialapos főzőlapról van szó.

Az elektromos sütő esetében lehet a készülék gyárilag dugvillás vagy csak kábeles ami közvetlenül beköthető. Az elektromos sütő mindkét esetben beköthető. Akár fali konnektorba, vagy lengő dugaljba. Ha ezek nincsenek kiépítve, az sem probléma, utólag kivitelezhető.

Ami érdekes az elektromos sütő, főzőlap bekötése esetében, hogy a készülékek milyen távol vannak a bekötési ponttól. Jellemzően 1 méteren belül vannak, de ez nem törvényszerű. Sőt előfordulhat, hogy a villanyfőzőlaptól a villanysütő egészen távol van. A készülékek beüzemelése ilyenkor sem lehetetlen. De mindenféle kép jelezni, kell már telfonban, hogy a megfelelő méretű kábeleket vigyem magammal.

Akár szabadon álló készülékről van szó, akár külön van a főzőlap és a sütő. Beépíthető sütő illetve főzőlap.

A bekötés szempontjából lényegtelen, hogy a főzőlap indukciós, vaslapos (rezsó) vagy kerámialapos.

A sütőknél előfordul, hogy közvetlen bekötésű vagy konektorba dugható.

Amennyiben még nem volt villanytűzhely az ingatlanban, úgy kell neki egy megfelelő betáplálás és esetleg teljesítmény bővítés az elmű-től. Mindkettőt tudjuk kivitelezni. Akár a szükséges ígénybejelentést is megtudjuk tenni az elmű eon felé. A villanytűzhelynek a betáplálás nyomvonala készülhet sűlyesztett (bevésett) kivitelben vagy falon kívül (kábelcsatornázva). Műszaki szempontból nincs jelentősége. Esztétikai különbség van csak. A falon kívül vezetett kábelezés némileg olcsóbb és gyorsabb, illetve nem keletkezik sitt. Továbbá nincsen vésési horony amit még vissza kellene javítani és festeni. Azonban ha a lakás, úgy is felújítás alatt/előtt áll úgy érdemesebb a vését választani.

Az alábbi elektromos sütőket illetve főzőlapok bekötését biztosan vállaljuk:

Amennyiben van garancia levél azt kitöltjük pecsételjük. Amennyiben nincsen, úgy a számlán tüntetjük fel részletesen az elektromos sütőt illetve elektromos főzőlapot.

whirlpool, bosch, ariston, beko, aeg, amica, candy, electrolux, gorenje, samsung, mora, zanussi, hausmeister, ikea

Szabadon álló tűzhelyek: https://edigital.hu/haztartas-otthon-lampa/tuzhely-paraelszivo/tuzhely-c1935      https://www.markabolt.hu/tuzhely/

Tovább infó

Még infó

Beépíthető főzőlap: https://www.markabolt.hu/fozolap/

Beépíthető sütő: https://www.markabolt.hu/suto/

Ikeás főzőlapok: https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/categories/departments/kitchen/20812/
Ikeás sütők: https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/categories/departments/kitchen/20810/

 

villanyszerelő budapest, villanytűzhely bekötés, elmű eon regisztrált villanyszerelő, villanytűzhely bekötésének ára, mennyibe kerül egy villanytűzhely bekötése

villanyszerelő budapest, villanytűzhely bekötés, elmű eon regisztrált villanyszerelő, villanytűzhely bekötésének ára, mennyibe kerül egy villanytűzhely bekötése

villanyfőzőlap bekötése

lebontott mérőhely

Mérőhely szabványosítás ampernövelés miatt

Szabványosítás

Tárasházi környeztben mérőhelyszabványosítás. Teljesítménybővítés 32 amperre.

Teljesítmény vagy ampernövelési igény esetén gyakran kérheti az áramszolgáltató a szabványos mérőhely kiépítését.

Egy kis videós segítség a teljesítménybővítéshez.

https://www.sosvillany.hu/elmu-regisztralt-villanyszereles/

Infók még

Biztosítéktábla csere

Biztosítéktábla csere

Mikor érdemes a biztosítéktábla csere? Abban az esetben, ha még a betekerős rendszerű olvadóbetéteket látjuk benne. Amennyiben bővíteni szeretnénk a hálózatot. Ha sercegő hangot hallunk. Esetleg égett szagot érzünk, vagy látványosan szikrázik is.

Biztosítéktábla csere, lakáselosztó csere, elosztószekrény csere vagy ki tudja milyen neve van még 🙂

Régi olvadó betétes (betekerős biztosíték) elosztók cseréje. Bár előfordul, hogy már automat rendszerű elosztókból is cserére szorul egyik másik darab. Gyakran csak esztétikai okból cserélik. Sajnos ezekben az esetekben több értelme nincs is a beavatkozásnak, mivel az elektromos hálózat többi rész még úgyan úgy 50 éves marad, tehát ez önmagában azért nem gyógyszer az öreg hálózat felújítására. Tehát a biztosítéktábla csere fontos!

Lehetőség van az új biztosítéktáblába áramvédő kapcsoló beszerelsére is. Ezt hívják még fi relének és életvédelmi relének is.

Ennek egy régi hálózatra történő beépítése nem mindig jár egyből sikerrel. Nagyon gyakran egy hibakeresés következik a beépítés után. Nagyon rossz állapotú hálózatra lehetetlen a hibátlan múködést elérni, azobna az ilyen rossz állapotú hálózatokon már értelmetlen a javítgatás, teljes hálózat csere szükséges.

Új hálózat kiépítésnél az áramvédő kapcsoló természetesen már nem opció, hanem kötelező.

Az új biztosítéktáblába több korszerű elem is beépíthető. Bővíthetjük újabb áramkörökkel azaz további kismegszakítókat építhetünk bele. A már említett fi relé is beépíthető. Túlfezsültség levezetőt is építhetünk a korszerű biztosítéktáblába. Panellakásokba is lehet biztosítéktáblát cserélni.

Garanciával, számlával.

Kizárólag minőségi anyagokkal.

A biztosítéktábla cseréje alatt áramszünettel kell kalkulálni.

A hálózat minden elemével foglalkozni kell. Karbantartás! Biztosítéktábla csere.

Hívás most

https://www.sosvillany.hu/villanyszerelo-biztositektabla-csere/

Kapcsolat